Opłaty Szkolne

Polska Sobotnia Szkoła

im.Jana Brzechwy w Kettering

Opłaty Szkolne

 

Za każde zajęcia pobierana jest opłata za naukę w wysokości £7 na pierwsze dziecko, drugie w wysokości £5 a każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłat

Rodzice dokonujący opłaty w całości za pierwsze półrocze ,otrzymają 10% zniżki.

Opłata jest pobierana w kwocie należnej za cały miesiąc, zależnie od liczby zajęć w danym miesiącu.

Opłata musi zostać uregulowana do ostatnich zajęć sobotnich w danym miesiącu.

W przypadku nie spełnienia powyższych wymogów rodzice będą telefonicznie lub mailowo informowani o zaległościach.

Brak kontaktu ze strony rodzica/opiekuna może skutkować :

koniecznością natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły lub

skreśleniem dziecka z listy uczniów szkoły

Opłaty za naukę należy dokonać w pełnym wymiarze, nawet w przypadku nieobecności dziecka w szkole.

Składając formularz rejestracyjny, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wpłaty wpisowego w wysokości £30 na każde uczęszczające do szkoły dziecko, jako zabezpieczenia wywiązania się przez rodziców/opiekunów z obowiązku pełnienia dyżurów.

Uiszczenie opłaty wpisowej jest jednym z warunków przyjęcia dziecka w poczet uczniów szkoły.

Jeżeli rodzice wywiążą sie z obowiązku dyżurowania, wpisowe w wysokości £30 zwrócone zostanie na koniec roku szkolnego lub za zgodą rodzica przejdzie na kolejny rok nauki i zostanie zwrócone w momencie ukończenia szkoły.

Oplata wpisowa przekazana zostanie w całości na fundusz szkoły jeśli rodzice/opiekunowie nie wywiążą się z w/w obowiązku.

W uzasadnionych przypadkach zarząd szkoły może zadecydować o stałym lub czasowym zwolnieniu z opłat za naukę. Zwolnienie z opłat nie dotyczy wpisowego.

 

Numer konta do wpłat 31842862 40-26-07 bank HSBC