Regulamin Szkoły

Polska Sobotnia Szkoła

im.Jana Brzechwy w Kettering

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Szkoła zarejestrowana jest jako organizacja charytatywna z osobowością prawną w Komisji Charytatywnej, numer charity 1166533. Placówką kieruje Zarząd szkoły w skład którego wchodzą powiernicy (Trustees).

Szkoła założona została przez rodziców i jest finansowana przez rodziców których dzieci uczęszczają do szkoły .

Celem działania szkoły jest nauka pisania i czytania w języku polskim oraz poznawanie historii, kultury i tradycji Polski.

Pragniemy by dzieci wiedziały jak ważne są wartości rodzinne, godność osobista oraz poszanowanie innych osób.

Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz pomieszczenia do nauki.

Zajęcia szkolne odbywają się w wyznaczone soboty w godzinach od 10:00 do 13:05.

W przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności Dyrekcja wraz z Radą Rodziców i po wcześniejszym kontakcie z rodzicem może skreślić dziecko z listy uczniów.

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Za nabór do szkoły odpowiedzialny jest zarząd szkoły.

Rekrutacja na następny rok szkolny odbywa się do końca lipca każdego roku szkolnego. W wyjątkowych okolicznościach zarząd szkoły może przyjąć ucznia w trakcie roku szkolnego.

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie wypełnionego prawidłowo formularza zgłoszeniowego, wniesienie niezbędnych opłat, a dla dzieci uczęszczających już do szkoły, dodatkowo uregulowanie zaległych opłat za naukę (w przypadku ich zaistnienia )

 

OPŁATY

 

Za każde zajęcia pobierana jest opłata za naukę w wysokości £7 na pierwsze dziecko, drugie w wysokości £5 a każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłat

Rodzice dokonujący opłaty w całości za pierwsze półrocze ,otrzymają 10% zniżki.

Opłata jest pobierana w kwocie należnej za cały miesiąc, zależnie od liczby zajęć w danym miesiącu.

Opłata musi zostać uregulowana do ostatnich zajęć sobotnich w danym miesiącu.

W przypadku nie spełnienia powyższych wymogów rodzice będą telefonicznie lub mailowo informowani o zaległościach.

Brak kontaktu ze strony rodzica/opiekuna może skutkować koniecznością natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły lub

skreśleniem dziecka z listy uczniów szkoły.

Opłaty za naukę należy dokonać w pełnym wymiarze, nawet w przypadku nieobecności dziecka w szkole.

Składając formularz rejestracyjny, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wpłaty wpisowego w wysokości £30 na każde uczęszczające do szkoły dziecko, jako zabezpieczenia wywiązania się przez rodziców/opiekunów z obowiązku pełnienia dyżurów.

Uiszczenie opłaty wpisowej jest jednym z warunków przyjęcia dziecka w poczet uczniów szkoły.

Jeżeli rodzice wywiążą sie z obowiązku dyżurowania, wpisowe w wysokości £30 zwrócone zostanie na koniec roku szkolnego lub za zgodą rodzica przejdzie na kolejny rok nauki i zostanie zwrócone w momencie ukończenia szkoły.

Oplata wpisowa przekazana zostanie w całości na fundusz szkoły jeśli rodzice/opiekunowie nie wywiążą się z w/w obowiązku.

W uzasadnionych przypadkach zarząd szkoły może zadecydować o stałym lub czasowym zwolnieniu z opłat za naukę. Zwolnienie z opłat nie dotyczy wpisowego.

 

OBOWIĄZEK PEŁNIENIA DYŻURÓW

 

Każdy rodzic zobowiązany jest pełnić jeden dyżur w każdym semestrze na każde uczęszczające do szkoły dziecko.

Termin dyżuru należy uprzednio uzgodnić z osobą odpowiedzialną za ustalenie planu dyżurów, kierownikiem do spraw organizacyjnych, Radosławą Stasiuk.

Obowiązek dyżuru można przenieść , wyznaczając w zastępstwie inną osobę, która pełnić będzie dyżur zamiast jednego z rodziców/opiekunów. O zamiarze wyznaczenia zastępstwa należy uprzednio poinformować osobę odpowiedzialną za ustalanie planu dyżurów, kierownika do spraw organizacyjnych, Radosławę Stasiuk

 

OBOWIĄZKI DYŻURNEGO

 

Dyżurni pełnią w szkole funkcję pomocniczą. Służą pomocą w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w szkole, przygotowują przekąski dla dzieci oraz pomieszczenia do zajęć i przerw następnie sprzątają szkołę po zakończeniu lekcji.

- dyżurni rozpoczynają pracę o 10:00

- dyżurni powinni zapoznać się z planem dyżuru

- dyżurni mają obowiązek przestrzegania poleceń osoby odpowiedzialnej za pełnienie dyżuru w danym dniu

- zakończenie dyżuru następuje po uporządkowaniu klas i innych pomieszczeń używanych w czasie zajęć

 

PRAWA I OBOWIĄZKI

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK:

- terminowo uiszczać opłaty szkolne

- przyprowadzać dzieci punktualnie na zajęcia na godzinę 9.55 oraz odbierać je po zakończeniu zajęć o godzinie 13:05

- w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach należy poinformować zarząd szkoły mailem na Info@psskettering.com

- jeżeli dziecko odbiera inna osoba niż rodzic lub opiekun, należy to wcześniej zgłosić zarządowi szkoły lub nauczycielowi. (dzieci powyżej 12 roku życia mogą samodzielnie wracać ze szkoły do domu po uprzednim, pisemnym wyrażeniu zgody przez rodzica lub opiekuna)

- pełnić jeden dyżur w semestrze jesienno-zimowym i jeden dyżur w semestrze wiosenno-letnim na każde dziecko uczęszczające do szkoły. Niewywiązanie się z obowiązku pełnienia dyżurów skutkuje przekazaniem opłaty wpisowej, wniesionej na początku roku szkolnego, na rzecz szkoły

- zapoznawać się z komunikatami i ogłoszeniami publikowanymi przez Dyrekcję i Radę Rodziców

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK:

- stosować się do poleceń nauczycieli oraz dyżurujących rodziców oraz wolontariuszy

- uczęszczać na zajęcia lekcyjne

- okazywać szacunek sobie nawzajem oraz osobom pracującym w szkole

- przestrzegać zasad dobrego wychowania oraz regulaminu szkoły

- szanować przedmioty stanowiące wyposażenie szkoły

- utrzymywać ład i porządek na terenie szkoły

- w czasie zajęć szkolnych pozostawać na teranie szkoły

- być przygotowanym do zajęć oraz odrabiać zadane prace domowe.

 

UCZNIOWIE I RODZICE MAJĄ PRAWO:

- do nauki w szkole

- do poszanowania własnej godności osobistej

- do wyrażania własnych poglądów, nie obrażając innych

- do czynnego uczestniczenia w życiu szkoły oraz organizowanych przez nią imprez

- do odwołania się od decyzji Dyrekcji, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej

 

NAKAZY I ZAKAZY

 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, zgubione, skradzione lub zniszczone, przynoszone przez dzieci na zajęcia.

 

Obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych, chyba że wymaga tego nauczyciel.

 

Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu.

 

Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialni są ich rodzice bądź opiekunowie.

 

REZYGNACJA ZE SZKOŁY

 

Rodzic/opiekun może zadecydować o usunięciu dziecka ze szkoły w każdym momencie. W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt z zarządem szkoły lub panią dyrektor mgr Agnieszką Wasiak .

W przypadku wypisania dziecka ze szkoły w pierwszym lub drugim semestrze nauki rodzic może odzyskać opłatę wpisową po uprzednim odbyciu dyżuru .W przypadku nie wywiązania się z obowiązku dyżurowania opłata ta przechodzi na fundusz szkoły.

Jeśli dziecko zostało wypisane ze szkoły przed rozpoczęciem zajęć szkolnych opłata wpisowa zwracana będzie tylko w przypadku szczególnych okoliczności takich jak:

Przeprowadzka do innego miasta lub kraju.

 

Zarząd Nadzorczy i Rada Rodziców Polskiej Sobotniej Szkoly im. Jana Brzechwy w Kettering

 

Certyfikat Rejestracyjny Szkoły